Nálunk minden adott!


Személyi kölcsön, Hitelkártya, Lakossági folyószámla, Lakáshitel, Egészségpénztár, Nyugdíjpénztár, Vállalati hitel, Ingatlanértékesítés, Biztosítás, Befektetés, Összbanki kalkulátorok, Hírlevél, hirdetmény, oktatási anyagok, Oktatások, képzések, Értékesítés technikai továbbképzések, Szakmai napok, Nyereményutak, incentive-ek, Kiemelkedően magas jutalékok

MNB engedély

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének EN-1-938/2010. számú határozata a FINANCIAL EXPERT Kft számára pénzügyi szolgáltatási tevékenység végzésének engedélyezése tárgyában

A FINANCIAL EXPERT Országos Hiteliroda Hálózat Korlátolt Felelősségü Társaság (székhelye:1143 Budapest, Stefánia út 16 mfszt. 1., továbbiakban: Kérelmező) által a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39., továbbiakban: Felügyelet) benyúJtott kérelemre indult eljárásban a Felügyelet elnökének felhatalmazása alapján az alábbi határozatot hozom.

  1. Engedélyezem a Kérelmező számára a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (továbbiakban: Hpt.) 3. S (1) bekezdés h) pontjában rneghatározott pénzügyi szolgáltatás közvetítése tevékenység többes ügynökként történd végzését.
  2. A Kérelmező jelen eljárás során a Hpt. 131E. S (1) bekezdésében meghatározott feltételek teljesítését maradéktalanul igazolta.
  3. A Felügyelet nyilvántartásba veszi a közvetítő nevét, székhelyét, a tevékenység végzésének helyét, vezetd állású személyének nevét.

4. A Kérelmezönek a többes ügynöki tevékenység végzéséhez szükséges szemé yi és tárgyi feltételekkel a tevékenység folytatása során folyamatosan rendelkemie kell.

  1.  Felhívom a Kérelmező figyelmét, hogy a Hpt. 139/A S (1)-(3) bekezdése alapján a többes ügynök köteles felügyeleti díj cimén évi ötvenezer forintot évente egy összegben, a Felügyelet 10032000-00283834-00000000 számú számlájára megfizetni.
  2. A Kérelmező a felügyeleti dij fizetésére engedélyének birtokában folyamatosan köteles. Fizetési kötelezettsége azon a napon szünik meg, amikor az engedélyét a Felügye et a Hpt. 30/B. S-ára tekintettel vłsszavonja.
  3. A függet en közvetitö - tëbbes ügynök - müködésének megkezdésétöl folyamatosan köteles megfelelni a tevékenység végzésének feltételéül meghatározott, a Hpt. 13/E. S (1) bekezdésében, a Hpt. 219/3 S (1 ) bekezdésében, valamint a 2191D. S-ában foglalt elöirásnak.

A határozatot a Hpt. már hivatkozott jogszabályhelyei, valamint a Hpt. 6/C_ S (3) bekezdése, 181C. S-a alapján, a Pénzügyi Szervezetek Altami Felügyeletéről szóló 2007 évi CX)OW. törvény 4. S (1) bekezdésének c) pontjában

biztosított hatáskörben eljárva hoztam meg

Tekintettel arra, hogy a kérelemnek teljes egészében helyt adtam, a határozat indoklását és a jogorvoslatról való tájékoztatást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 72. S-ának (4) bekezdése alapján mel öztem. Budapest, 2010. szeptember 29.

Dr. Csere Bálint s.k., a PSZÁF ügyvezető igazgatója